Cestovní pojištění

Informace o pojistném produktu společnosti Generali Česká pojišťovna a.s.

Tento text poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete v pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění (ne všechna v tomto dokumentu uvedená pojištění musí být v pojistné smlouvě sjednána).

O jaký druh pojištění se jedná?

Cestovní pojištění sjednané do zahraničí poskytuje pojistnou ochranu osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním. V případě cestovního pojištění sjednaného pro Českou republiku poskytuje pojistnou ochranu pro úrazová a majetková rizika.

Co je předmětem pojištění?

Pojištění léčebných výloh – z pojištění jsou hrazeny nezbytné náklady na ošetření úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění a náklady na ubytování a stravu opatrovníka. Pojištění léčebných výloh obsahuje:

 • asistence
 • zubní ošetření
 • repatriace
 • zásah horské služby
 • přivolání opatrovníka

Příklady volitelných připojištění

Úrazové pojištění – lze sjednat pro případ trvalých následků úrazu, pro případ smrti úrazem a dobu nezbytného léčení úrazu nebo denního odškodného za vyjmenované úrazy

Pojištění cestovních zavazadel – vztahuje se na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby

Pojištění odpovědnosti občana – za újmu způsobenou třetí osobě na zdraví, za škodu na majetku a pro případ vzniku finanční škody třetí osobě

Pojištění storna cesty – vztahuje se na finanční ztrátu, kterou představují náklady nenávratně vynaložené v souvislosti se zrušením cesty

Další připojištění jsou uvedena v pojistných podmínkách.

Na co se pojištění nevztahuje?

Vybrané obecné výluky z pojištění
 • škoda způsobená v souvislosti s užíváním alkoholu, narkotik i jiných omamných látek
 • škoda způsobená úmyslným jednáním
 • škoda způsobená provozováním motoristického sportu
 • škoda způsobená provozováním jakéhokoliv létání
 • Vybrané výluky z pojištění léčebných výloh
 • léčba chronických onemocnění
 • léčba onemocnění nebo úrazu, ke kterým došlo před počátkem pojištění
 • vyšetření ke zjištění těhotenství, interrupce, jakékoliv komplikace po 26. týdnu těhotenství, porod
 • Vybrané výluky z úrazového pojištění
 • sebevražda nebo pokus o ni
 • Vybrané výluky z pojištění osobních věcí a zavazadel
 • peníze, platební karty, šeky, cestovní pasy, řidičské průkazy
 • věci z drahých kovů, starožitnosti
 • fotoaparáty, kamery, mobilní telefony a PC odcizené z motorového vozidla
 • Vybrané výluky z pojištění odpovědnosti občana
 • škoda způsobená na věcech půjčených
 • škoda způsobená hrubou nedbalostí
 • Vybrané výluky z pojištění storna cesty
 • škodné události z důvodu léčby chronického onemocnění nebo léčby onemocnění nebo úrazu, ke kterým došlo před počátkem pojištění
 • Pojištění lze sjednat s následujícím územním rozsahem pojistné ochrany:

  • Tuzemsko – Česká republika
  • Evropa – evropské státy kromě ČR a dále například: Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Tunisko, Turecko
  • Svět – do této oblasti patří celý svět kromě České republiky

  Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

  Úhrada nezbytných nákladů na zubní ošetření je omezena sublimitem uvedeným v pojistných podmínkách.

  Pojistné krytí nelze poskytnout ve státech, vůči nimž jsou uplatňovány závazné mezinárodní sankce.

  Jaké mám povinnosti?

  • Řádně a včas hradit pojistné.
  • Seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jakým způsobem jsou zpracovávány jejich osobní údaje.
  • Činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodné události.
  • V případě škodné události, úrazu nebo náhlém onemocnění bez zbytečného odkladu kontaktovat asistenční službu pojistitele (buď osobně nebo prostřednictvím ošetřujícího lékaře nebo spolucestujícího).

  Kdy a jak provádět platby?

  • Výše, způsob a doba placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.
  • Pojistník je povinen pojistné hradit řádně a včas.
  • Pojistné je jednorázové a lze jej zaplatit hotovostně nebo bezhotovostně.
  • Pojistné je pojistník povinen zaplatit najednou za celou pojistnou dobu.

  Kdy pojistné krytí začíná a končí?

  Pojištění skončí dříve zejména odstoupením od pojistné smlouvy, výpovědí, dohodou smluvních stran, smrtí pojištěného nebo zánikem pojistného zájmu.

  Pojištění léčebných výloh vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, nejdříve však okamžikem překročení státní hranice České republiky a končí překročením státní hranice zpět do České republiky, nejpozději však ve 24.00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění.

  Ostatní připojištění - vzniky a zániky ostatních připojištění v rámci cestovního pojištění jsou definovány v pojistných podmínkách.

  Jak mohu smlouvu vypovědět?

  Podáním písemné výpovědi odeslané na adresu pojistitele. Pojistník má právo pojištění vypovědět zejména v těchto případech:

  • po uzavření pojistné smlouvy, výpovědí doručenou pojistiteli do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy;
  • po vzniku pojistné události, výpovědí doručenou pojistiteli do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události.

  Pojistník má také právo od smlouvy odstoupit v případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku do 14 dnů ode dne obdržení sdělení o uzavření pojistné smlouvy v případě, že pojištění bylo sjednáno na dobu delší než 30 dní.