Ekosystém NP Yala zahrnuje monzunový les, křoviny, pastviny a vodní plochy