Všeobecné smluvní podmínky

I. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě smlouvy o zájezdu.

II. Cena zájezdu

1) Cena zájezdu je smluvní a je uvedena včetně DPH. Výše zálohy a termíny úhrad jsou stanoveny ve smlouvě o zájezdu potvrzené ze strany CK. Uhrazením zálohy (případně plné ceny zájezdu) se rozumí souhlas zákazníka s obsahem smlouvy. Pokud si zákazník objednal u CK cestovní pojištění, potvrzuje uhrazením zálohy také svůj souhlas s podmínkami pojištění (viz www.mundo.cz/cestovni-pojisteni). Uhrazením zálohy smlouva vstupuje v platnost. Celou cenu zájezdu je zákazník povinen doplatit nejpozději jeden měsíc před zahájením zájezdu.

2) Úhradu je možné provést:

a)
v Kč převodem na bankovní účet číslo 208534853/0300
b)
vkladem na stejný účet na kterékoliv pobočce ČSOB
c)
v Kč v hotovosti v sídle CK
d)
v eurech převodem na bankovní účet číslo 2500237660/8330

3) Vznikne-li smluvní vztah později než jeden měsíc před začátkem konání zájezdu, zákazník platí plnou cenu zájezdu.

4) Nezaplatí-li zákazník úhrady ve stanovených termínech, má CK právo odstoupit od smlouvy. CK má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zákazník má neplatné nebo neúplné cestovní doklady /čl. III., bod 2, písm. b) a čl. III., bod 2, písm. f)/ nebo nesplňuje zvláštní podmínky stanovené CK (čl. IV., bod 6). V případech uvedených v tomto bodě CK odečte ze zaplacené úhrady zákazníka smluvní pokutu dle čl. V., bodu 2 ve výši podle počtu dní zbývajících ode dne oznámení odstoupení od smlouvy zákazníkovi do dne plánovaného odjezdu na zájezd.

5) V souladu s ustanoveními občanského zákoníku si CK vyhrazuje právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu v případě zvýšení cen za dopravu či v případě znehodnocení kurzu Kč vůči euru či USD o více než 10 % oproti dni zahájení prodeje zájezdu v daném kalendářním roce. Cenu lze zvýšit maximálně o tolik procent, o kolik se zvýšila cena dopravy či o kolik se znehodnotil kurz Kč k euru či USD. CK je povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit zákazníkovi.

6) CK nemůže jednostranným rozhodnutím zvýšit cenu zájezdu v průběhu posledních 3 týdnů před začátkem jeho konání.

III. Práva a povinnosti zákazníka

1) Mezi základní práva patří zejména:

a)
právo na řádné poskytnutí dohodnutých služeb,
b)
právo být neprodleně seznámen s případnými změnami programu, rozsahu služeb, ceny a termínu,
c)
právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu a na vrácení poskytnutých úhrad bez odečtení stornovacích poplatků v případě:
i)
přesunu termínu konání cesty proti původně stanovenému termínu o více než 48 hodin,
ii)
závažné změny trasy a ceny (viz článek II., bod 5),
d)
právo na přiměřenou slevu z důvodu uvedeného v čl. IV, bod 4,
e)
právo sjednat si cestovní pojištění včetně pojištění storna.

2) Mezi základní povinnosti patří zejména:

a)
řídit se pokyny CK a jejích zástupců a dodržovat stanovený program. Přitom platí, že zákazník se zájezdu účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost. CK a její zástupci jsou oprávněni zakázat zákazníkovi nebezpečný nebo s účelem zájezdu se neslučující individuální program, případně ho vyloučit z části programu zájezdu, pokud zdravotní stav, zkušenosti nebo vybavení zákazníka neodpovídají náročnosti programu. V mimořádných případech (např. nadměrné zneužívání drog, vulgární chování a obtěžování ostatních zákazníků, nedodržování základních hygienických standardů) může být zákazník zcela vyloučen z další účasti na zájezdu bez nároku na vrácení části ceny zájezdu. O individuálním programu je přitom zákazník povinen informovat zástupce CK.
b)
respektovat, že při horských túrách se v zájmu dbaní na bezpečnost chodí společně (pod vedením průvodce) a není možné se od skupiny svévolně odpojovat,
c)
mít u sebe cestovní doklad s dostačujícím datem platnosti, případně splnit jiné podmínky stanovené cílovou zemí pro vstup na její území,
d)
počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK,
e)
zajistit souhlas zákonného zástupce, účastní-li se zájezdu osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu,
f)
zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem II.,
g)
poskytnout CK patřičnou součinnost, zajišťuje-li CK pro zákazníka vstupní víza. Přitom za udělení víza CK neručí,
h)
je-li zákazník cizím státním příslušníkem, musí s CK projednat individuální zajištění cestovních dokladů, je-li to u zájezdu potřebné,
i)
sjednat pro sebe na celou dobu trvání zájezdu pojištění léčebných výloh. Sjednání tohoto pojištění je povinen na výzvu CK prokázat. V opačném případě má CK právo zákazníka vyloučit ze zájezdu.

3) Za škody vzniklé zákazníkům porušením výše uvedených povinností CK nenese odpovědnost.

IV. Práva a povinnosti CK

1) Práva a povinnosti CK odpovídají ustanovením uvedeným v dalších článcích smluvních podmínek, zejména v článku III.

2) Po obdržení zálohy platby (případně plné ceny zájezdu) je CK povinna zaslat zákazníkovi potvrzení o přihlášení na zájezd.

3) CK má právo zrušit konání zájezdu nejpozději 21 dnů před odjezdem v důsledku okolností, které jí brání cestu uskutečnit. Mezi tyto okolnosti patří i nedosažení alespoň minimálního počtu zákazníků potřebného k uskutečnění zájezdu. Nedosažení minimálního počtu zákazníků pro uskutečnění zájezdu a její zrušení je CK povinna bez prodlení oznámit již přihlášeným zákazníkům a vrátit jim již vyinkasované úhrady cen.

4) CK je oprávněna z naléhavých důvodů provádět operativní změny v průběhu zájezdu. Při tom je povinna zachovat zaměření cesty a poskytnout zákazníkovi přiměřenou slevu (nejedná-li se o okolnosti uvedené v článku VI., bod 3), jestliže rozsah poskytnutých náhradních služeb neodpovídá rozsahu původně dohodnutých služeb.

5) CK má právo zrušit zájezd v důsledku neodvratitelné události, které CK nemohla zabránit (např. živelné pohromy, občanské války, nepokoje, epidemie), kdykoli před odjezdem i v průběhu zájezdu. V takovém případě se zákazníkům vrací pouze úhrada za nerealizované výdaje. Případné vyšší náklady související s těmito mimořádnými událostmi hradí zákazník.

6) CK může v programu cesty stanovit zvláštní podmínky, které musí zákazník splňovat pro účast na konkrétním zájezdu.

7) CK neručí za majetek zákazníků v případě zničení, poškození, ztráty či krádeže. Zástupci CK ale vyvinou maximální úsilí, aby tato rizika co nejvíce omezili.

8) Při ztrátě nebo poškození cestovního zavazadla umístěného v zavazadlovém prostoru při autobusové přepravě má zákazník právo na náhradu prokazatelné škody. CK však neodpovídá za škodu na přepravovaném cestovním zavazadle, pokud jeho ztráta, poškození nebo zpožděný výdej byly způsobeny za těchto podmínek:

a)
obsahem zavazadla jsou peníze, ceniny, osobní doklady, cennosti,
b)
nastaly okolnosti, jimiž jsou živelné pohromy nebo jednání třetích osob, které dopravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí,
c)
jednáním zákazníka, které má za následek poškození nebo ztrátu jeho přepravovaného cestovního zavazadla.

9) CK nemá žádnou zodpovědnost za příruční zavazadla a věci, které jsou přepravovány v autobuse v prostoru pro cestující.

10) V ceně všech zájezdů CK jsou služby průvodce. CK vybírá osvědčené průvodce, kteří podávají zákazníkům maximum informací k navštíveným místům i k destinaci obecně, v horách vedou túry a dbají na bezpečnost, zajišťují hladký chod zájezdu, dopravu, ubytování atd. V souladu s dlouholetým stylem zájezdů CK však průvodce neprovádí výklad ve městech u jednotlivých památek – ve městech je vždy volný rozchod.

11) Zástupce CK na zájezdu (průvodce) má právo v případě pozdního příchodu zákazníka k odjezdu uložit drobnou sankci, např. formou loterie (opozdilec zaplatí nápoj jinému, náhodně vylosovanému, zákazníkovi), nikdy však ve prospěch CK ani průvodce. Standardem je být u odjezdu vždy aspoň 5 minut předem.

12) CK má právo zveřejnit na svém webu nebo na svých sociálních sítích fotografie či videa ze zájezdu, na nichž je zákazník zachycen spolu s ostatními (hromadné fotky, ilustrační fotky z túr či společného večerního programu apod.), pokud s tím zákazník nevyjádří nesouhlas a pokud se nebude jednat o příliš osobní fotky zákazníka. CK musí respektovat nesouhlas zákazníka vyjádřený jakoukoliv formou, např. slovně během zájezdu nebo tím, že se zákazník nezúčastní společné fotky.

V. Stornovací podmínky

1) Zákazník má právo kdykoli před začátkem zájezdu odstoupit od smlouvy s CK. Odstoupení nabývá účinnosti ke dni, kdy je v textové podobě doručeno CK (e-mailem nebo poštou).

2) Výše stornovacích poplatků závisí na počtu dní, které zbyly od zrušení smluvního vztahu do začátku konání zájezdu a stanovuje se z celkové ceny zájezdu za každou osobu se zahrnutím slev či příplatků:

a)
91 a více dní před začátkem 7 % z ceny zájezdu
b)
od 90 dní do 61 dní před začátkem 20 % z ceny zájezdu
c)
od 60 dní do 41 dní před začátkem 30 % z ceny zájezdu
d)
od 40 dní do 21 dní před začátkem 50 % z ceny zájezdu
e)
od 20 dní do 11 dní před začátkem 65 % z ceny zájezdu
f)
od 10 dní do 5 dní před začátkem 80 % z ceny zájezdu
g)
od 4 dní do začátku konání zájezdu 100 % z ceny zájezdu

3) Pokud již byly pro zákazníka zakoupeny či objednány služby (letenky, víza, ubytování apod.) a pokud náklady CK s tím spojené převyšují stornovací poplatky dle článku V., bodu 2, pak se zákazník zavazuje nahradit CK vzniklou škodu, tj. nahradit skutečné náklady vynaložené v souvislosti s pořízením dotčené služby.

4) Zákazník neplatí stornovací poplatky, jestliže za sebe na zájezd zajistí náhradníka. Oznámení o změně v osobě zákazníka musí být uskutečněno nejpozději jeden týden před odjezdem zájezdu, jestliže se CK a stávající zákazník nedohodnou jinak. Oznámení musí mít písemnou formu a musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu. V případě, že již byla pro zákazníka sjednána služba, kterou nelze na náhradníka převést (zejména letenka, vízum), uhradí původní zákazník tuto službu v plné výši.

5) Chce-li se zákazník přehlásit na jiný zájezd, platí stornovací poplatky dle článku V. bod 2, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6) Zákazník platí 100 % dohodnuté ceny, nenastoupí-li na zájezd.

7) CK má právo odečíst stornovací poplatky ze zaplacené úhrady zákazníka.

8) Při určení počtu dní pro zaplacení stornovacích poplatků se do počtu dní započítává i den předání (doručení) oznámení o zrušení účasti na zájezdu. Naopak se nezapočítává den odjezdu.

VI. Reklamace

1) Zákazník může uplatnit případné reklamace, nejlépe v průběhu zájezdu bez zbytečného odkladu u vedoucího zájezdu (průvodce).

2) V případě, že nebyla sjednána náprava na místě, má zákazník právo uplatnit reklamaci kvality služeb cestovního ruchu do tří měsíců po skončení zájezdu, jinak toto právo zaniká.

3) Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následky nejsou závislé na činnosti CK, jako např. dopravní kolaps či nepříznivé počasí, anebo dojde k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých plně nebo zčásti nevyužije zaplacené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

VII. Závěrečná ustanovení

1) Není-li ve smlouvě o zájezdu nebo ve smluvních podmínkách stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah mezi CK a zákazníkem ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2) Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění SoZ zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mail, v případě nutnosti též pasové údaje. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty subdodavatelům služeb, kteří jsou součástí realizace zájezdu (např. letecká společnost, dopravce, ubytovací zařízení, průvodci, pojišťovny). Uzavřením SoZ zákazník prohlašuje, že je oprávněn udělit souhlas se zpracováním osobních údajů i za osoby, v jejichž prospěch SoZ uzavřel.

3) Dnem účinnosti smluvních podmínek je 10. květen 2023.

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.